Hoe regel ik de financiën van een stichting of vereniging?

Als bestuurslid draagt u verantwoordelijkheid voor een stichting of vereniging. Waar moet u op letten bij het besturen van een stichting of vereniging en hoe regelt u de financiën? Informatie over hoe een stichting of vereniging wordt bestuurd, waaruit de financiën van een stichting bestaan, hoe u financieel management voert en met welke fiscale zaken u rekening dient te houden.

 

 

Besturen van een stichting of vereniging

Definitie besturen

Besturen kan worden gedefinieerd als beleid maken en uitvoeren. Dit vraagt om goed leiderschap, dat wil zeggen analyseren, motiveren, visie & waarden, plannen, organiseren en controleren.

Taken bestuur stichting of vereniging

In een stichting of vereniging zijn een viertal bestuursfuncties aan te wijzen:
 1. De voorzitter (de ‘baas’);
 2. De secretaris (de ‘rechterhand’);
 3. De penningmeester (de ‘cijferaar’);
 4. Overig bestuurslid (de ‘portefeuillehouder’).

Bestuursaansprakelijkheid

Een bestuurder van een stichting of vereniging kan direct worden aangesproken tot betaling van de opgebouwde schuldenlast. Dit is het geval als de rechtspersoon niet is in geschreven bij de Kamer van Koophandel, de statuten van een vereniging niet zijn vastgelegd in een notariële akte (voor een stichting is dit bij wet verplicht) of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Om u te beschermen tegen hoofdelijke aansprakelijkheid bestaan er verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen, zoals de bedrijfsaansprakelijkheid voor een vereniging of stichting.

Financiën van een stichting of vereniging

Definitie financiën

Financiën kan worden gedefinieerd als een cyclus van begroten, boekhouden, verslagleggen en verantwoorden:
 • De begroting is een leidraad voor de organisatie en bestaat uit de verwachte inkomsten en uitgaven;
 • De verslaglegging bestaat uit een jaarrekening, die het jaar financieel afsluit. Het gaat hierbij ten minste om een begin- en eindbalans, een exploitatierekening (staat van baten en lasten over het betreffende jaar) en een toelichting;
 • Bij een vereniging wordt de jaarrekening beoordeeld door een kascommissie, bij een stichting door het bestuur;
 • In het geval van externe financiers is een accountantsverklaring nodig.

Definitie financieel management stichting of vereniging

Financieel management kan worden gedefinieerd als het financieel beleid en beheer.

Het financieel beleid ofwel de financiële en cijfermatige kant van het inhoudelijk beleid resulteert in managementinformatie als de jaarlijkse begroting, de tussentijdse resultatenrekening (winst- en verliesrekening), de aansluiting tussen begroting en resultatenrekening en de liquiditeitspositie. Daarnaast kunnen bepaalde kengetallen worden verstrekt, bijvoorbeeld van het eigen vermogen.

Financieel beheer betekent bijsturen en verantwoordelijkheid nemen op basis van de managementinformatie. Dit geldt ook voor een stichting of vereniging.

Verplichting tot boekhouden

Om inzicht te verschaffen in de financiën en verantwoording af te leggen over het gevoerde financiële beleid is er de wettelijke verplichting tot het voeren van een boekhouding. Financiële feiten dienen systematisch te worden vastgelegd. Het bestuur moet hiervoor zorg dragen.

Stichtingen en verenigingen hebben een administratieverplichting, een bewaarplicht en een meewerkplicht bij controle door de belastingdienst.

Belastingen en stichtingen of vereniging

Als stichting of vereniging dient u o.a. op de hoogte te zijn van aspecten als:
 1. De vrijwilligersvergoeding in verband met een onbelast maximum;
 2. Loonheffingen: sinds 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft. In plaats daarvan is er een modelovereenkomst om zeker te weten dat er geen sprake is van loondienst;
 3. Wel of geen BTW-vrijstelling (wel bij stichting of vereniging met maatschappelijk doel);
 4. Successierecht of schenkingsrecht (met een ANBI-status niet van toepassing);
 5. Sinds 1 januari 2014 is een ANBI verplicht gegevens op een internetsite te plaatsen;
 6. Giften (donateur kan giften van inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken).

Bronnen

 • Schulte, E., Financiën voor bestuursleden, Praktische handleiding voor verenigingen en stichtingen, Kluwer, Deventer, 2009;
 • Ebels, mr. drs. E., Handboek stichtingbestuurder, Wat elke stichtingbestuurder echt moet weten, Publimix, maart 2011;
 • V&S: Verenigingen en Stichtingen (www.verenigingen.nl);
 • Modelovereenkomst i.p.v. VAR;
 • ANBI - internetsite.
@ De Info Deler

Reageer onderaan de pagina op het artikel 'Hoe regel ik de financiën van een stichting?'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Statcounter

Copyright De Info Deler